Rozbudowa oświetl.drog. - Prusice, Krościna Wlk.,Pawłów Trzebn., Wilkowa. 

 

Rozbudowa oświetl.drog. - Prusice, Krościna Wlk.,Pawłów Trzebn., Wilkowa. 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach,

ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

 

ZAPRASZA

 

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie  rozbudowy oświetlenia drogowego w Prusicach ul. Wrocławska , w Krościnie Wielkiej , w Pawłowie Trzebnickim, w Wilkowej 

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:

a/ w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego

b/ faksem na numer 0 71 3126 229,

c/ e-mailem na adres  lokale@prusice.pl.

2. Na kopercie/ faksie/ w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: " Rozbudowę oświetlenia drogowego w Prusicach ul. Wrocławska , w Krościnie Wielkiej , w Pawłowie Trzebnickim, w Wilkowej "

3. Ceny w niej podane mają, być wyrażone cyfrą i słownie.

4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką..

5. Ma obejmować całość zamówienia.

6. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prusicach  ul. Wrocławska na działce nr ewid. 707/6 w pasie drogi powiatowej nr 1347 D

  • Zasilanie oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Wrocławskiej z istniejącej linii kablowej YAKY 4x35mm²,
  • słupy stalowe ocynkowane S 10/Noc  na fundamencie  betonowym  prefabrykowanym typu B-160/N z tabliczką  bezpiecznikową słupową
  • oprawy oświetleniowe sodowe  OPALO1 Schreder 70W

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy – Zarząd Dróg Powiatowych w trzebnicy na prowadzenie robót budowlano-montażowych  i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej

z potrzebami zarządzania drogi i potrzebami ruchu drogowego

2) Rozbudowa oświetlenia drogowego  w Krościnie Wielkiej  na działkach 51/1, 243, 50/2, 255/1, 148/2, 248/3 ,w Pawłowie Trzebnickim na działkach 449/1, 205,w Wilkowej na działce 69

  • dobudowa opraw oświetleniowych sodowych OPALO 1 Schreder 70W   na istniejących słupach energetycznych  linii n/n
  • dobudowa przewodu oświetleniowego

7. Wymagany termin realizacji umowy:

od dnia podpisania umowy do dnia  23.12.2008 roku.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%,

9. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

l)  formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru.

2)kosztorys ofertowy  

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.

10. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2008 roku, do godz. 15:00

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani Krystyna Lis pok. nr 9

tel. (071) 312 62 24  wew. 50

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Krystyna Lis                                                  .............................................................

(przygotował)                                                                        (podpis Zamawiającego)

Prusice, dn.19.11.2008 r.

W załączeniu:

l/ Wzór formularza oferty.

2) przedmiar robót


                                                                                                                      ..........................................

       

                                                                                                                        (miejscowość, data)

 

................................................................

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel. .................. fax. ..................

 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach                                                                                                 ul. Rynek 1

55-110 Prusice

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym:

,,...............................................................................................................................................''

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie /dostawy/ usługi/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: ....................zł,

(słownie: ..................................................................................)

podatek VAT ........ %,.......................... zł

(słownie: .....................................................................................................)

brutto: .................. zł,

(słownie: ....................................................................................)

2. Oświadczam, ze wykonam przedmiot zamówienia do dnia .................. 20..... roku.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na ........................ m-cy/lat, licząc od dnia

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

6. .Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

 

……………, dnia........................                                        .............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 ......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Przedmiar_KROSCINA_W.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.54k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar_o8250w1.__KROSCINA_W.PRD

Data: Brak danych Rozmiar: 22.42k Format: .PRD Pobierz

Przedmiar_PRUSICE_WROCAWSKA.PRD

Data: Brak danych Rozmiar: 74.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 237
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Lis
Czas wytworzenia: 2008-11-19 14:55:49
Czas publikacji: 2008-11-19 14:55:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak