Oprac. dokument. na turyt.-rekreac. zagosp. terenu przy ul. Młynarskiej w Prusicach. 

 

Oprac. dokument. na turyt.-rekreac. zagosp. terenu przy ul. Młynarskiej w Prusicach. 

Koncepcja_zagospodarowania_basenu (1.39 Mb)Załącznik nr  3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

,,Opracowanie dokumentacji na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ulicy Młynarskiej w Prusicach''

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:

a/ w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego

b/ faksem na numer 071 312 62 29.

2. Na kopercie/ faksie/w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres  Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: ,,Opracowanie dokumentacji na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ulicy Młynarskiej w Prusicach''

3. Ceny w niej podane mają, być wyrażone cyfrą i słownie,

4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką,

5. Ma obejmować całość zamówienia.

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ulicy Młynarskiej w Prusicach''

 

Dokumentacje należy opracować opierając się na podstawie załączonej koncepcji zagospodarowania basenu ''Laguna'' w Prusicach opracowanej przez zespół autorski dr inż. arch. Ireny Niedzwieckiej – Filipiak, Aleksandry Kamińskiej, Filipa Niedzwieckiego, Katarzyny Pieniawskiej.

Projektant uzyska pozwolenie na budowę w czasie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Koncepcja zagospodarowania basenu ''Laguna'' w Prusicach dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.bip.prusice.iap.pl.

 

 

 

7. Wymagany termin realizacji umowy: sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%,

9. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

l/ formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,

 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.

10. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2008 roku, do godz. 10.00

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Paweł Kaźmierczak pok. nr 11

tel. (071) 312 62 24, 312 62 31 wew. 68.

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Paweł Kaźmierczak               ..............................................................

(przygotował)                                  (podpis  Zamawiającego)

Prusice, dn. 14.11.2008 r.

W załączeniu:

l/ Wzór formularza oferty.

2/  Koncepcja zagospodarowania Aqua Park Prusice ,,Laguna'' (opis).

3/ Koncepcja zagospodarowania basenu ,,Laguna''  w Prusicach (rysunki).

4/ Projekt umowy.

...................................................................................

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

 

                                                                                                                      ..........................................

       

                                                                                                                        (miejscowość, data)

................................................................

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel. .................. fax. ..................

                                                                                               Urząd Miasta i Gminy w Prusicach   

                                                                                              ul. Rynek 1

                                                                                              55-110 Prusice 

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym:

,,Opracowanie dokumentacji na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ulicy Młynarskiej w Prusicach''

 (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie /dostawy/ usługi/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: ....................zł,

(słownie: ..................................................................................)

podatek VAT ........ %,.......................... zł

(słownie: .....................................................................................................)

brutto: .................. zł,

(słownie: ....................................................................................)

2. Oświadczam, ze wykonam przedmiot zamówienia w czasie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na ........................ m-cy/lat, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

6. .Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

........................... dnia........................                            ...........................................................

                                                                                  podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

.....................................................................................

Koncepcja_zagospodarowania_Aqua_Park (536.00 Kb)

.....................................................................................

Koncepcja_zagospodarowania_basenu (1.39 Mb)

 

Koncepcja_zagospodarowania_basenu (1.39 Mb)

Koncepcja_zagospodarowania_basenu_Laguna_39 (1.39 Mb)

Koncepcja_zagospodarowania_basenu_Laguna_39-2 (264.25 Kb)

 

 

Załączniki

Projekt_umowy_ul1.__M8218ynarska_-_Basen_Prusice.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 87k Format: .doc Pobierz

wyd8218uenie_terminu_sk8218adania_ofert.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kaźmierczak
Czas wytworzenia: 2008-11-17 14:48:58
Czas publikacji: 2008-11-17 14:48:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak