Dostosowanie obiektu ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych .... 

 

Dostosowanie obiektu ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych .... 

Załącznik nr  3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

,,Dokumentacja projektowa na dostosowanie obiektu  ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki ''

 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:

a/ w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego

b/ faksem na numer 071 312 62 29.

2. Na kopercie/ faksie/w e-mailu*  należy umieścić nazwę i adres  Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: ,,Dostosowanie obiektu  ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki ''

3. Ceny w niej podane mają, być wyrażone cyfrą i słownie,

4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką,

5. Ma obejmować całość zamówienia.

6. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu  ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki ''.

 

Obiekt położony jest na działce 18/2, obręb Prusice.

            W ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych należy zaprojektować pochylnie umożliwiającą wjazd do budynku, windę oraz toalety dla niepełnosprawnych.

W zakres prac projektowych wchodzi też projekt instalacji C.O., elektrycznej i kanalizacyjnej. Stare instalacje są w złym stanie.

            Budynek posiada kotłownię olejową. Ścieki odprowadzane są do szamba znajdującego się na terenie działki. Wymieniana była stolarka okienna i pokrycie dachowe.

            Adaptując pomieszczenia w celu poszerzenia usług zdrowotnych należy rozważyć możliwość adaptacji pomieszczeń poddasza na biura. Pomieszczenia biurowe zostałyby przeniesione wtedy z niższych kondygnacji na poddasze a w ich miejsce powstałyby gabinety poszerzające zakres usług zdrowotnych ZOZ w Prusicach. Należy zaprojektować gabinety:

-         okulistyczny,

-         kardiologiczny,

-         rozszerzenie rehabilitacji o chydroterapię.

W pomieszczeniu piwnicznym znajduje się poradnia dzieci zdrowych, którą należy dostosować do obecnie obowiązujących standardów dla tego typu pomieszczeń.

 

Należy rozważyć możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł ogrzewania C.W. i ogrzania pomieszczeń budynku.

            Projektant uzyska pozwolenie na budowę w czasie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Istniejąca dokumentacja dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.bip.prusice.iap.pl.

7. Wymagany termin realizacji umowy: sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%,

9. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

l/ formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,

 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.

10. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2008 roku, do godz. 10.00

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Paweł Kaźmierczak  pok. Nr 11

tel. (071) 312 62 24, 312 62 31 wew. 68.

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Paweł Kaźmierczak               ..............................................................

(przygotował)                                  (podpis  Zamawiającego)

Prusice, dn. 14.11.2008 r.

W załączeniu:

        1/ Wzór  formularza oferty.

2/ dokumentacja w ilości 2 egzemplarze.

a) Architektura – inwentaryzacja techniczno-budowlana Budynek administracyjno -mieszkalny – Gminny Ośrodek Zdrowia 1976 r. - 1 egz.

  b)Inwentaryzacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prusicach sporządzona przez Budowniczego Galanta Lesława – 1 egz.

       3/ Projekt umowy.

 

 .....................................................................................

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

 

                                                                                                                      ..........................................

       

                                                                                                                        (miejscowość, data)

................................................................

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel. .................. fax. ..................

                                                                                              Urząd Miasta i Gminy w Prusicach     

                                                                                              ul. Rynek 1

                                                                                              55-110 Prusice 

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym:

,,Dokumentacja projektowa na dostosowanie obiektu  ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki ''

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie /dostawy/ usługi/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: ....................zł,

(słownie: ..................................................................................)

podatek VAT ........ %,.......................... zł

(słownie: .....................................................................................................)

brutto: .................. zł,

(słownie: ....................................................................................)

2. Oświadczam, ze wykonam przedmiot zamówienia w czasie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na ........................ m-cy/lat, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

6. .Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

........................... dnia........................                            ...........................................................

                                                                                  podpis i pieczęć Wykonawcy

 

  

(*) niepotrzebne skreślić

..................................................................................................

..................................................................................................

Projekt Umowy

 

UMOWA  Nr …../08

 

zawarta  w  dniu …………. 2008 roku  w Prusicach  pomiędzy :

Gminą Prusice ul. Rynek 1, 55-110 Prusice,

reprezentowaną przez:

Jana Hurkota  - Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

przy kontrasygnacie :

Doroty Fiłon - Skarbnika Miasta i Gminy Prusice,

NIP 915-16-03-758, REGON 931935106 zwaną  dalej  ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), o następującej treści:

 

 

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na wykonanie zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu  ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki '' zwanej dalej opracowaniem - w ilości 5 egz.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Zał. Nr 1 do umowy.

2. W skład określonego w ust. 1 opracowania wchodzi:

1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

2) projekt wykonawczy w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zamianami),

3) przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 w/w rozporządzenia,

4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w zakresie określonym w Rozdziale 3 w/w rozporządzenia.

3. W zakres merytoryczny opracowania wchodzi także:

1)    uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -  użytkowym z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U z 2004 roku Nr 130, poz. 1389), w ilości 2 egz.

4. W zakres formalno – prawny przedmiotu umowy wchodzą uzgodnienia i opinie umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do opracowania 1 egzemplarz zapisany na nośniku elektronicznym.

6. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych objętych opracowaniem (min. 10 pobytów na budowie).

7. Sporządzenie map do celów projektowych – zapewni projektant.

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). - tzn. przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

9. W przypadku gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń i materiałów równoważnych.

 

§ 2

Wykonawca  zobowiązuje się do:

1)osobistego wykonania przedmiotu umowy,

2)wykonania umowy według swojej najlepszej wiedzy fachowej.

 

 § 3

 

Strony ustalają termin wykonania opracowania wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w czasie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

§ 4

1. Za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości: ……………… zł (słownie: …………………..zł) brutto.

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje:

1) wynagrodzenie za wykonanie opracowania określonego w § 1 ust. 1, 2, 3 umowy w wysokości    ………… zł brutto (słownie: ……………………. zł),

2) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości ………………. zł brutto ( słownie: ……………………………… zł).

3. Określone w ust. 2 pkt 1 wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach:

1) 75 % wartości brutto po przekazaniu Zamawiającemu kompletu opracowania,

2) 25 % wartości brutto po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę .

Pierwsza część wynagrodzenia płatna będzie w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej po protokolarnym stwierdzeniu wykonania opracowania (protokół odbioru) w ustalonym terminie i udokumentowaniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. Druga część wynagrodzenia płatna będzie w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Płatność przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

4. Określone w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych objętych opracowaniem, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o wpisy w Dzienniku Budowy potwierdzające pobyt Wykonawcy na budowie. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

 

§ 5

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane opracowanie w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice.

2. Zamawiający sprawdzi wykonane opracowanie w terminie 7 dni i oświadczy czy je przyjmuje, czy też żądania dokonania określonych poprawek wyznaczając termin na ich wykonanie.

3. Oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu opracowania lub opracowania poprawionego stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru.

 

§ 6

1.W przypadku zwłoki w wykonaniu opracowania, zwłoki w dokonaniu poprawek opracowania lub zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji  jakości lub rękojmi za wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

3.W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu opracowania przekroczy 14 dni Zamawiający może od umowy odstąpić.

 

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za wykonane opracowanie. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady opracowania zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

2. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad w opracowaniu Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowania stanowiącego przedmiot umowy.

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowania ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowania, stanowiącego przedmiot umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wady opracowania również po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

6. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo:

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy, jeżeli wady są istotne lub obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne;

2) odstąpić od umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady są istotne;

3) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady nie są istotne.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

 

 

§ 8

Z chwilą zapłaty określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 wynagrodzenia na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe do opracowania określonego w §1 na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia umowy, a w szczególności na polach określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.).

 

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby zamawiającego.

 

§ 11

Niniejsza umowa została sporządzona  w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:

  

 

Załącznik nr 1 do umowy Nr ……/08

 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy.

 

Dokumentacja projektowa na dostosowanie obiektu  ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptację pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki. Obiekt położony jest na działce 18/2, obręb Prusice.

 

            W ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych należy zaprojektować pochylnie umożliwiającą wjazd do budynku, windę oraz toalety dla niepełnosprawnych.

W zakres prac projektowych wchodzi też projekt instalacji C.O., elektrycznej i kanalizacyjnej. Stare instalacje są w złym stanie.

            Budynek posiada kotłownię olejową. Ścieki odprowadzane są do szamba znajdującego się na terenie działki. Wymieniana była stolarka okienna i pokrycie dachowe.

            Adaptując pomieszczenia w celu poszerzenia usług zdrowotnych należy rozważyć możliwość adaptacji pomieszczeń poddasza na biura. Pomieszczenia biurowe zostałyby przeniesione wtedy z niższych kondygnacji na poddasze a w ich miejsce powstałyby gabinety poszerzające zakres usług zdrowotnych ZOZ w Prusicach. Należy zaprojektować gabinety:

-         okulistyczny,

-         kardiologiczny,

-         rozszerzenie rehabilitacji o chydroterapię.

W pomieszczeniu piwnicznym znajduje się poradnia dzieci zdrowych, którą należy dostosować do obecnie obowiązujących standardów dla tego typu pomieszczeń.

 

Należy rozważyć możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł ogrzewania C.W. i ogrzania pomieszczeń budynku.

            Projektant uzyska pozwolenie na budowę w czasie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

W załączeniu:

1) dokumentacja w ilości 2 egzemplarze

a) Architektura – inwentaryzacja techniczno-budowlana Budynek administracyjno -mieszkalny – Gminny Ośrodek Zdrowia 1976 r. - 1 egz.

      b) Inwentaryzacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prusicach sporządzona przez Budowniczego Galanta Lesława – 1 egz.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:

 

 

Załączniki

inwentaryzacja_ZOZ_Prusice.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.36M Format: .rar Pobierz
Liczba odwiedzin : 334
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kaźmierczak
Czas wytworzenia: 2008-11-17 13:40:57
Czas publikacji: 2008-11-17 13:40:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak