http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Protokół Nr LXI/05 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 lipca 2005r.

P R O T O K Ó Ł   Nr LXI/05
sesji Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 25 lipca 2005 r.


        Otwarcia sesji dokonał Pan Mariusz Kiepul – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice,  stwierdzając quorum radnych, prawomocne do podejmowania uchwał. W sesji uczestniczyli radni, sołtysi wsi według załączonej listy obecności. Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni:
 p. Kazimierz Smolicha, Sławomir Tomaszek.
Po odczytaniu projektu porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o stanie realizacji budowy szkoły podstawowej,
     gimnazjum i hali sportowej w Prusicach.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
-   rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusicach,
- zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prusice na 2005 r.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej,
- zmiany uchwały o utworzeniu gimnazjów, ustalenia sieci oraz granic ich obwodów na terenie gminy Prusice,
- ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów  na terenie gminy Prusice,
- ustalenia wysokości stawek opłat adiacenckich,
- wynagrodzenia pracowników GOPS w Prusicach,
- wniesienia do WSA we Wrocławiu skargi na uchwałę RIO we Wrocławiu stwierdzającą nieważność uchwały nr LV/324/05 z 23.05.2005 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości, 
- zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty  
          budowlane przy zabytkach,
- upoważnienia Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi do WSA na skargę Wojewody dotyczącą uchwały nr LIV/317/05 o lokalnych inicjatywach.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Radny A. Grzegorzewicz zgłosił wniosek, aby dodać do porządku obrad pkt. 2 – Prelekcja nt. oczyszczalni hydroponicznych, niezależnych systemach grzewczych oraz dyskusja nad tym tematem. Na sesję zaproszony został p. Piotr Topiński z Żywieckiej Fundacji Rozwoju – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Pan M. Kiepul – Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wykreślenie  pkt. 4 z porządku obrad a informacje zostaną odczytane w pkt. Informacje i komunikaty  – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Zostały przyjęte protokoły z sesji z dnia 23 maja i 10 czerwca 2005 r.

Ad. 3. Pan P. Topiński – przedstawiciel Żywieckiej Fundacji Rozwoju wyjaśnił proces oczyszczania ścieków, sposób zamontowania oraz koszty hydroponicznej oczyszczalni ścieków. Ścieki oczyszczają pierwotniaki, masa korzeniowa musi być zawieszona w systemie kanalizacyjnym. Oczyszczalnia działa gdy rozwinie się system korzeniowy. Koszt eksploatacji to ok. 0,50 zł / m 3. Oczyszczalnia nie zamarza i działa również w zimie. Nie ma kosztów utrzymania, jedynie należy przeczyścić. Nie ma nadmiernego osadu. Taka oczyszczalnia jest 2-krotnie tańsza od mechanicznej. Największa oczyszczalnia powstaje w Ożarowie koło Warszawy. Nie istnieje ryzyko skażenia. Producent sprzedaje technologię, a koszty zasadnicze to wybudowanie basenu. Basen może być wykonany z bloczków. Typowe rozwiązanie oczyszczalni dla Zespołu Szkół w Prusicach to koszt ok. 200 tys zł i koszty eksploatacyjne to ok. 0,50 zł za m sześć. Pan Topiński ponadto odpowiadał na pytania radnych dot. wielkości, możliwości uruchomienia takiej oczyszczalni przy osiedlach po PGR, możliwości pozyskiwania środków.

Radny A. Grzegorzewicz– przedstawiona propozycja jest przykładem niescentralizowanych oczyszczalni ścieków. Takie oczyszczalnie mogą powstać przy szkołach, przy osiedlach mieszkaniowych. Mieszkańcy mogą się włączyć w budowę takich oczyszczalni, mogą powstać spółdzielnie pracy, przedstawiona technologia jest tania, a problem sanitacji całej gminy może zamknąć się w kwocie 20 mln zł.

Pan Topiński zauważył, że Gmina może kupić licencję zamiast oczyszczalnię.
Ponadto przedstawił sposoby zastosowania ekologicznego, niezależnego ogrzewania. Można wybudować kotłownie na słomę, kotłownie na drzewno – zrębki lub kolektory słoneczne.

Pan J. Hurkot – Burmistrz – na zadania w zakresie oczyszczania ścieków i ogrzewania można starać się o dotacje z WFOŚ, pewne roboty można wykonywać samemu. Dotacja z WIOŚ to 25 % plus korzystny kredyt, a w przypadku oczyszczalni ścieków w Zakrzewie to także środki z budżetu gminy.

Pan Topiński poinformował, że w szkołach badania  oczyszczonych ścieków przeprowadzić może SANEPID, bo w tej technologii badania są zapewnione poniżej wymaganej normy.

Pani E. Kwapisz – pracownik Urzędu M. i Gm. wyjaśniła, że pracownicy oglądali oczyszczalnie hydroponiczne i zrzut ścieków w takiej oczyszczalni to wielkość 5-7 m. sześć. i nie wymagają badań przez podmioty zewnętrzne.

Pan J. Hurkot – zmieniają się koncepcje i technologie. Mamy opracowaną dokumentację na oczyszczalnię ścieków, dezaktualizuje się. Kotłownie olejowe też miały być tanie, podobnie było z telefonami stacjonarnymi. W roku ubiegłym zrobiono dokumentację na kanalizację podciśnieniową. Rada musi przeanalizować propozycje.

Radny A. Grzegorzewicz – to jest dylemat, są nowe rozwiązania ale dlaczego nie możemy korzystać z nowoczesnych technologii. Problem dotyczy nowej szkoły i by inwestycja była jak najtańsza to należy rozwiązać problem oczyszczania ścieków i problem ogrzewania szkoły. Obliczono, że koszt ogrzewania szkoły to 230 tys zł a nawet do 400 tys zł . Obecny koszt dotychczasowych szkół to 100 tys zł rocznie. Szkoła będzie nowoczesna, powinna być czynna do 22,00. Już teraz należy zastanowić się skąd wziąć pieniądze na ogrzewanie szkoły.

Pan J. Hurkot – na pytanie mieszkańców Zakrzewa, którzy byli obecni na sesji, wyjaśnił, że w obecnym budżecie gminy nie ma środków na budowę oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Dzisiejsza propozycja oczyszczalni  jest przystępna w kosztach. Radca Prawny musi przeanalizować sposób dofinansowania z budżetu gminy, możliwość udziału mieszkańców. Co roku wprowadzane są pewne zadania, ja przedstawiam propozycję a Rada uchwala budżet. W tej chwili brakuje środków na zakończenie budowy szkoły w Prusicach. Gdyby były jakieś dodatkowe środki do budżetu to można zadanie wprowadzić, jednak nie widzę możliwości realizacji zadania do końca września.

Radny A. Grzegorzewicz – najpóźniej w przyszłym roku będzie załatwiona sprawa oczyszczalni ścieków w Zakrzewie.

Pan J. Hurkot – jest wiele takich miejscowości, w których nie ma oczyszczalni ścieków, a ścieki wypływają do rowów. Ze swojej strony możemy rozmawiać o obniżenie stawki zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków w Brzeźnie, można rozmawiać z Agencją o współfinansowanie budowy oczyszczalni przy budynkach po PGR.

Pan Topiński poinformował, że będzie można wykorzystać duże pieniądze z funduszy strukturalnych, programu LEADER, przewidywana dotacja to 450 tys zł dla jednej wsi i jest to najskuteczniejszy sposób do rozwoju wsi. Środki mogą być pozyskane poprzez założone stowarzyszenia, gmina może być jednym z założycieli stowarzyszenia.

Ad. 4. Pan J. Hurkot – Burmistrz odczytał informację o stanie realizacji budowy szkoły w Prusicach – informację dołączono do protokołu.

Ad. 5. Informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami przedstawił p. J. Hurkot.

Radny K. Smolicha – jak realizowane są uchwały i wnioski podjęte przez Radę.
Czy wykonano uchwałę w sprawie zakupu samochodu strażackiego.

Pan J. Hurkot odpowiedział, że są wykonywane na bieżąco.

Ad. 6. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała Nr LXI/344/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusicach,

Pan J. Przybylski oświadczył, że nie wpłynęła odpowiedź p. Cymermana na skargę p. Skowrońskiego, bo p. Cymerman jest na urlopie do dnia 22 sierpnia 2005 r.

Po odczytaniu skargi p. R. Skowrońskiego przez p. Kiepula:

Pan Robert Skowroński poinformował, że taką samą skargę złożył do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu skąd otrzymał odpowiedź, że skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Burmistrza według kompetencji, natomiast Burmistrz odpowiedział, że kompetentny jest Sąd Pracy. Jest już 5 wyroków sądowych w tej sprawie i czy ma być szósty wyrok. Ile wyroków mam uzbierać na moją korzyść. Sprawę prześlę do Ministerstwa, bo nauczycielka prowadzi zajęcia wf w ramach zajęć pozalekcyjnych a ja zostałem zwolniony, bo nie było dla mnie pracy.

Pan J. Hurkot – miałem rozmowę z p. Skowrońską i moim obowiązkiem jest wysłuchać dwóch stron. Muszę sugerować się także opinią Radcy Prawnego, która sugerowała, że do rozpatrzenia skargi jest kompetentny Sąd Pracy. Niezależny Sąd powinien się wypowiedzieć w tej sprawie. Nie mogę jednoznacznie osądzić, bo większość rodziców i nauczycieli jest zadowolona z pracy p. Cymermana.

Pan R. Skowroński – z pism wszystko wynika, jest 5 wyroków sądowych. Nauczycielki tak się wypowiadają , bo prowadzą kółka zainteresowań  a powinny być zwolnione, oni mają z tego korzyści, są zatrudnieni przez dyrektora i nie mogą innych opinii przedstawiać.

Radny W. Drząszcz – dyrektor szkoły swoje decyzje powinien opierać się na orzeczeniach Sądu.

Pan J. Hutrkot – na temat pracy dyrektora Cymermana miałem wiele opinii od rodziców jak również miałem wiele opinii co do p. R. Skowrońskiego. Pracę dyrektora Cymermana oceniam super. Jeżeli zdecydowana większość akceptuje pracę dyrektora, nie łatwo jest zadowolić wszystkich. Pan Cymerman jest dobrym dyrektorem, przygotowanym merytorycznie.. Mogą mu się zdarzyć jakieś błędy, ale niech kierownik ma możliwość doboru kadry, by dobrze się pracowało pomiędzy nauczycielami, uczniami.  Uważam, że skargę powinien rozstrzygnąć Sąd Pracy.

Radny K. Smolicha – czy rodzice przychodzili z opinią do Burmistrza czy pan przychodził do nich po opinię. Pan Skowroński sądzi się już od 3 lat, czy te wyroki ma sobie schować do albumu.

Radny M. Kiepul – jeśli p. Cymerman jest super dyrektorem, to dlaczego skutki finansowe jego decyzji są skautkami dla budżetu gminy.

Pan J. Hurkot – a czy radni osobiście ponoszą jakieś skutki finansowe za swoje decyzje.

Radny M. Kiepul -  skutkiem decyzji dyrektora jest 3 letni okres zapłaty.

Pan J. Hurkot – p. Cymerman oprócz zalet ma także wady.

Radny R. Musielak – Rada ponosi skutki, bo przeznacza środki na zadania dla dobra mieszkańców, za to po drodze jest organ wykonawczy, który może marnotrawić.  Pan nie ma takiego stanowiska Rady Rodziców o pracy dyrektora i być może były jakieś rozmowy. Niech dyrektor dobiera sobie kadrę, ale niech to robi zgodnie z prawem, dotyczy to również zwalniania pracowników. Dyrektor umie się dobrze zaprezentować i w tym jest dobry. Dyrektor świadomie odebrał możliwość nauczania indywidualnego dla jednego ucznia. Kuratorium wystąpiło o wyciagnięcie konsekwencji wobec dyrektora. Każdy by tak chciał pracować  i mieć parasol ochronny. Nie chcemy zwalniać dyrektora ale niech się zmieni i niech się liczy z ludźmi, jako dyrektor powinien łagodzić konflikty. Jeśli je podsyca to są wyroki sądowe. Czy Burmistrz chce czy nie ale jest przełożonym dla dyrektora. To pan sam musi wyrobić sobie stanowisko, trochę inicjatywy.  Panu odpowiada taki podwładny. Kuratorium też inaczej patrzy na dyrektora. Będę głosował za tym, że skarga jest zasadna, bo p. Skowroński może czuć się pokrzywdzony.  Od uczniów się wymaga, od rodziców ale również od dyrektora powinno się wymagać. Pan Skowroński czuje się pokrzywdzony. Kuratorium przesyła skargę do rozpatrzenia przez Burmistrza, ale Rada ma prawo rozpatrywać skargę w tym zakresie, w którym ma kompetencje. Mamy pełne prawo podjąć taką uchwałę.

Pan J. Hurkot – uważam, że jest to kompetencja Sądu Pracy. Jako Burmistrz mam najniższe pieniądze, nie ma współpracy na linii Klub Wspólnie i Mądrze, niby negocjujemy pewne decyzje ale nic z tego nie wynika, bo na sesjach są odstępstwa. Nie może tak być, że pracujemy za społeczne pieniądze. Pan Cymerman tylko sygnalizował, że nauczanie indywidualne jest zagrożone
Było stanowisko Kuratorium w tej sprawie. Szkoła powinna mieć zapewniony budżet, a nie zmieniany co miesiąc, ile razy te pieniądze były przenoszone. Dyrektorowi lepiej się pracuje gdy jest stały budżet a nie jak on wrze. Jak ma pracować GOPS  gdy nie na dodatki mieszkaniowe. Tak było też ze szkołą w Kaszycach, bo od roku mogła być zlikwidowana. Teraz okazuje się, że nie ma dzieci. Pan Musielak powinien tonować nastroje a nie podsycać, Sąd Pracy powinien rozstrzygnąć w sprawie skargi p. Skowrońskiego.

Radny R. Musielak – Burmistrz ma podjąć określoną decyzję. Pan Cymerman zabrał nauczanie a później wystąpił do Rady o środki. Następnie był kolejny wniosek o środki na nauczanie początkowe i dostał polecenie od Burmistrza, że ma znaleźć we własnym zakresie. Dla GOPS daliśmy tyle środków ile Burmistrz zaproponował w projekcie budżetu. W GOPS będzie  brakowało zawsze pieniędzy.

Pan R. Skowroński – jeśli tę skargę ma rozstrzygnąć Sąd Pracy, to ja w tej sprawie mam już 5 wyroków.  W szkole traktowano mnie jak śmiecia i pan na to pozwala.

Radny W. Drząszcz – jeden z sołtysów narzekał, że w Prusicach jest niski poziom i swoje dzieci zabrał do Gimnazjum w Trzebnicy i uważam, ze jest to wina dyrektora szkoły.

Pan J. Hurkot – o wynikach ucznia świadczy wiele czynników: rodzice, uczniowie, nauczyciele i jeśli będzie słaby materiał to na pewno nie jest wina dyrektora.

Radny K. Smolicha – jeśli nie ma środków na oświatę, to po co było robić wjazd do szkoły, wyburzać klasy, kafelkować pomieszczenia, gdy w budowie była nowa szkoła.

Pan J. Hurkot – a na wniosek radnych Policja wydała 5 tys zł na ekspertyzę, która nie potwierdziła zarzutów.

Radny A. Grzegorzewicz – to nie jest pierwsza skarga na Dyrektora Szkoły. Z opiniami od nauczycieli i rad pedagogicznych jest tak, że na końcu zebrania jest zadawane pytanie – kto ma jakieś uwagi do pracy szkoły i z reguły nikt nie ma, na pewno ktoś je ma, ale nie mają odwagi potwierdzić. Martwi mnie to, że próbuje się z Pana Roberta Skowrońskiego zrobić pieniacza, oszołoma i jest to stara metoda na zniszczenie człowieka, a pierwszym etapem jest ośmieszyć a później załatwić. Pan Robert jest mieszkańcem Gminy i władze gminy mają takie podejście do swoich mieszkańców. Mówi pan o współpracy z radnymi, a na ilu posiedzeniach komisji był pan obecny, bo sobie nie przypominam kiedy gościł pan na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Trudno jest mówić o współpracy, gdy pan jest nieobecny na komisjach, na sesjach. O jakiej współpracy, o jakich ustaleniach pan mówi. Tak widać do końca kadencji musi być. Możemy ustalać ale czy zostanie to zrealizowane to już zależy od pana i nie ma tu nic do powiedzenia Wojewoda. Pan lubi się zasłaniać to nie ja i na okrągło powtarza pan nieprawdę. Nieprawdą jest, że radni podejmowali jakieś działania aby dzieci z Kaszyc poszły do Ujeźdźca, bo o tym zdecydowali rodzice.  Pan opowiada, że jest to wina radnych i potrafi pan tylko jątrzyć i na tym polega pańskie działanie na rzecz mieszkańców.
Dlaczego nie pozwala pan uruchomić oddziału przedszkolnego w Skokowej. Było dane słowo, że jeśli nie dom kultury to popiera pan utworzenie oddziału przedszkolnego  i był to, pańskim zdaniem, dobry pomysł. Dzisiaj Rada ma rozpatrzyć skargę i powinna ją uznać za zasadną w części, w której dotyczy jej kompetencji.

Pan J. Hurkot – zawsze trzeba spojrzeć na siebie czy się jest idealnym. To od radnych zależała data zamknięcia szkoły w Kaszycach. Już jeden z budynków poszkolnych można było zagospodarować. Rozładowałoby to proces zagospodarowania. Nie zgodzę się, że p. Skowroński był źle potraktowany.  Każdy inaczej ocenia, ja mam wątpliwości i po to są sądy pracy. Kuratorium powinno rzeczywiście prowadzić nadzór.

Pani Z. Skowrońska / matka p. Roberta Skowriońskiego/-  byłam 3- krotnie u Burmistrza. Pan Cymerman twierdzi, że wykonuje polecenia przełożonego, a pan się mści za męża i to jest odwet. To, że Robert mówi podniesionym głosem, bo do tego go doprowadziliście. Poziom w szkole zależy od nauczyciela i dyrektora i nie jest to wina rodziców. Wielokrotnie douczałam dzieci przed egzaminami, bo taki jest poziom nauczania. Sprawa przeciwko p. Kulczyńskiej jest w Sądzie Najwyższym i ta sprawa również tam trafi.

Pan J. Przybylski – ta dyskusja sprowadza się na temat, który jest w skardze, którą wniósł p. Skowroński. Już wchodziliście w sprawy, w której nie byliście kompetentni. Kuratorium wypowiada się co do nadzoru pedagogicznego, ale nie może narzucać co do zatrudnienia. Przyjmując że skarga jest zasadna narażacie się na skargę do WSA. Tych skarg państwo już namnożyliście i w 95 % nie potwierdziły się.

Radny Z. Ziomek zauważył, że p. Przybylski to tylko poucza radnych.

Radny A. Grzegorzewicz – Rada przyjmuje skargę w zakresie swojej kompetencji. Rada rozpatrywała już taką skargę i sąd zwrócił uwagę, że gdyby Rada wydzieliła ze skargi zarzuty to byłaby kompetentna do rozpatrzenia skargi.

Radny K. Smolicha – zaproponował, aby zapisać, że Rada uznaje skargę za zasadną w części dot. kompetencji Rady tj. niegospodarności środkami budżetu szkoły oraz organizacji pracy szkoły.

Pan Przybylski zauważył, ze p. Skowroński w skardze nie wskazał niegospodarności.

Radny R. Musielak – dyrektor wymagał od p. Skowronskiego więcej niż od nauczyciela wf. Za to inny nauczyciel dorabia jako nauczyciel i tu jest niegospodarność.

Pan Skowroński – miałem zostać zatrudniony na poprzednich warunkach pracy, a byłem nauczycielem od wszystkiego.

Pan J. Przybylski – w arkuszu organizacyjnym szkoły ci nauczyciele mają zapewnione zajęcie i nie było takiej możliwości.

Pan R. Skowroński – czy p. Kawalec może uczyć w Strupinie, w Trzebnicy i mieć nadgodziny w Prusicach, a ja nie miałem swoich godzin pracy.

Pan J. Przybylski – umowę należało wypowiedzieć z końcem roku szkolnego.

Radny A. Grzegorzewicz – to dyrektor podejmuje decyzję co do zatrudnienia.

Radny M. Kiepul – p. Skowroński może wygrywać co 3 lata z dyrektorem szkoły, otrzymywać odszkodowanie, a dyrektor szkoły bez konsekwencji dla siebie będzie dalej się sądzić.

Radny A. Grzegorzewicz – takie podejście do sprawy może doprowadzić do precedensu, bo jedna osoba wygrała w ten sposób odszkodowanie za 300 tys zł.

Radny W. Drząszcz zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji, który po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Radna D. Szydełko zgłosiła wniosek, aby wykreślić z projektu uchwały zapis „ po zapoznaniu się z wyjaśnieniem dyrektora szkoły” po przegłosowaniu został przyjęty większością głosów: 10 za, 2 wstrzymujących się.

Radny A. Grzegorzewicz zgłosił wniosek aby dodać zapis „ Rada uznaje skargę za zasadną w części dotyczącej kompetencji Rady Miasta i Gminy Prusice” – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Następnie prowadzenie obrad objął p. Włodzimierz Drząszcz – Wiceprzewodniczący Rady. Pan M. Kiepul zwolnił się.

Uchwała Nr LXI/344/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusicach po przegłosowaniu została podjęta jednogłośnie.

2) Uchwała Nr LXI/345/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prusice na 2005 r.:

Projekt uchwały przedstawił p. J. Przybylski – Pełnomocnik Burmistrza.

Radny A. Grzegorzewicz – na dzisiejszej sesji usłyszeliśmy propozycję tańszej oczyszczalni ścieków. Można zastanowić się na budowaniem i sprzedażą takich technologii. Zgłosił następujący wniosek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej:
- w pkt. 2 w dz. 801-80101- oświata i wychowanie ustalić kwotę 78.180 zł,
- w dz. 80101 – szkoły podstawowe – 64.442 zł,
- w dziale 80101 - §  4110 pozostawić kwotę 1 tys zł, wykreślić w § 4120 kwotę 300 zł, w § 4260 – wykreślić 600 zł, w § 6050 w kwocie 4.300 tys zł – wprowadzić zapis – 230 tys zł na oczyszczalnię i z tej kwoty wykreślić kwotę 192.790 zł na boiska sportowe,
- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi administracyjnych szkół – 13.738 zł, w § 4110 – 1 tys zł
- skreślić § 4120 – 160 zł,
w pkt. 3 projektu uchwały ustalić kwotę 53.993 zł,
skreślić dział 600 i zastąpić :
- w dziale 010-01030, § 2850 zmniejszyć o 325 zł,
- w dziale 710, 71013, § 4300 – 3 tys zł,
-  dz. 750-75011, § 4040 – 52 zł,
- w dz. 750-75023, § 4120 – 500 zł,
-           - „ -  § 4170 – 200 zł,
-           - „ -   § 4210 – 5 tys zł,
-           - „ -   § 4270 – 3 tys zł,
- w rozdz. 75095 – 4300 – 608 zł,
- w rozdz. 75647 – 6050 – 2 tys zł,
- w rozdz. 80101- 424 - 5 tys zł,
-  - „ -     - 4260 – 1.500 zł,
- 80104-4040 – 2.243 zł,
- - „ -   - 1.000 zł,
- 80110 – 4170 – 1.500 zł,
- -„-  - 4240 – 10 tys zł,
- - „ -  - 4260 – 1.500 zł,
- - „ -  - 4410 – 500 zł,
- - „ - - 4430 – 500 zł,
- 80113 – 4040 – 351 zł,
- 80114 – 4040 – 351 zł,
- 85228 – 4010 – 6 tys zł,
-  -„”  - 4110 – 1 tys zł,
- 90095 – 4270 – 2 tys zł

Radny S. Maciejewski zgłosił wniosek, aby zdjąć całkowicie środki z ZEASZiP i przenieść na dodatki mieszkaniowe.

Radny A. Grzegorzewicz wyjaśnił, że na dodatki są zapewnione środki na miesiąc lipiec i sierpień.

Pan J. Przybylski – wyjaśnił, że zatrudnienie pracownika w ZEASZ było refundowane z Urzędu Pracy. Musi powstać takie stanowisko, bo jest 650 o stypendium  wniosków i ktoś musi rozpatrzyć i ten pracownik będzie się tym zajmować. Propozycja radnego o wykreślenie środków na boiska, to okaże się że będą gołe ściany w sali gimnastycznej, bez wyposażenia. Ponadto środki z obligacji nie mogą być uruchomione, bo bank odmawia emisji obligacji na 200 tys zł, bo kwota jest zbyt mała. Nie otrzymamy środków z kontraktu bo zabrakło nam jednego punktu, by się zakwalifikować.

Radny A. Grzegorzewicz – skorygował swój wniosek i oświadczył, że kwotę na boisko należy zmniejszyć o 55 tys zł, a kwotę na oczyszczalnię ścieków powiększyć na 230 tys zł.

Radny S. Maciejewski wycofał swój wniosek zgłoszony do projektu uchwały.

Wniosek radnego A. Grzegorzewicza do projektu uchwały po przegłosowaniu został przyjęty większością głosów: 7 za, 2 wstrzymujących się.

Uchwała Nr LXI/345/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prusice na 2005 r.  po przegłosowaniu została przyjęta większością głosów: 7 za, 2 wstrzymujących się.

3) Uchwała Nr LXI/346/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej po przegłosowaniu została przyjęta większością głosów: 8 za, 1 przeciw.
 
4) Uchwała Nr LXI/347/05 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu 
gimnazjów, ustalenia sieci oraz granic ich obwodów na terenie gminy Prusice: po przegłosowaniu została przyjęta większością głosów: 8 za, 1 wstrzymujący się.

5) Uchwała Nr LXI/348/05 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów  na terenie gminy Prusice – po przegłosowaniu została przyjęta większością głosów: 8 za, 1 przeciw,

6) Uchwała Nr LXI/349/05 w sprawie wynagrodzenia pracowników GOPS w Prusicach – po przegłosowaniu została przyjęta jednogłośnie.


7) Uchwała Nr LXI/350/05 w sprawie wniesienia do WSA we Wrocławiu skargi na uchwałę RIO we Wrocławiu stwierdzającą nieważność uchwały nr LV/324/05 z 23.05.2005 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości – po przegłosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

8) Uchwała Nr LXI/351/05 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi do WSA na skargę Wojewody dotyczącą uchwały nr LIV/317/05 o lokalnych inicjatywach – po przegłosowaniu została przyjęta jednogłośnie.


9) Uchwała Nr LXI/352/05 w sprawie przystąpienia do modernizacji ogrzewania w nowych budynkach Zespołu Szkół w Prusicach:
projekt uchwały przedstawił radny A. Grzegorzewicz – wnioskodawca projektu uchwały, który zauważył, że likwidowane były małe szkoły, bo miały być tańsze a okazuje się, że będą tylko ładniejsze. Są już technologie energooszczędne. Nie można doprowadzić do tego, by płacić 240 tys zł zamiast 40 tys zł rocznie. Należy już teraz myśleć, bo będzie mniej subwencji ponieważ będzie mniej dzieci. Ta uchwała jest intencyjną i Burmistrz powinien zastanowić się jak to rozwiązać. Ogrzewanie hydroponiczne będzie tańsze. Mamy też pytanie dlaczego w trak dużym obiekcie wykonano instalację stalową zamiast miedzianej.

Uchwała Nr LXI/352/05 w sprawie przystąpienia do modernizacji ogrzewania w nowych budynkach Zespołu Szkół w Prusicach po przegłosowaniu została przyjęta większością głosów: 8 za, 1 wstrzymujący się.

10) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawki opłaty adiacenckiej:

Radny Z. Ziomek – przy omawianiu tej uchwały Sekretarz miał przedstawić informację jak wygląda taka opłata w innych gminach, takich informacji nie mamy i nie możemy porównać stawek.

Radny Z. Grudniewski – rozdane zostały deklaracje  i należy najpierw ściągnąć jeden podatek a następnie wprowadzać inny.

Radny Z. Ziomek – opłata jest wprowadzana, gdy jest budowany wodociąg lub jakaś droga, jednak uważam, że powinniśmy mieć wiedzę jaka jest opłata w innych gminach.

Radny K. Smolicha zaproponował, aby odrzucić projekt uchwały na dzisiejszej sesji i podjąć na następnej.

Uchwała w sprawie wysokości stawki opłaty adiacenckiej po przegłosowaniu nie została podjęta: 0 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujących się.

11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Prusice:

Projekt uchwały omówił p. J. Przybylski.

Radny S Maciejewski – uchwałę należy odrzucić, bo nic nie zrobimy, nikogo nie będzie stać by remontować zabytkowe dachy  w Rynku w Prusicach. Ustawa reguluje zasady udzielania dotacji a w uchwale budżetowej możemy ustalić na jaki cel zabytkowy ma być dotacja. Firma zniszczyła dach w Rynku 20 w Prusicach i trzeba natychmiast przełożyć tam dach i wrzuca się taką uchwałę, by nie robić żadnych remontów.

Radny R. Musielak – przeznaczyliśmy 130 tys na remonty dachów, z tego 30 tys zł zapłacono na dokumentację i czy będzie realizowane to zadanie.

Uchwała po przegłosowaniu nie została podjęta: 0 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania:

Radny K. Smolicha – jak jest realizowana uchwała o zakupie samochodu strażackiego dla OSP w Skokowej. Czy na budowę drogi w Świerzowie zgłoszono wniosek o środki z funduszy. Czy za wykonanie ul. Willowej w Strupinie zapłacono wykonawcy i jeśli tak to jaki jest to koszt. Czy Burmistrz odpowie na zadane wcześniej pytanie z jaką osobą wspólnie wydzierżawił grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pan J. Przybylski – na zakup samochodu strażackiego jest podpisana umowa, realizacja wynika z harmonogramu zapłaty. Nie podpisano umowy na przelanie drugiej części należności za samochód. Aby przelać środki to najpierw musi być podpisana umowa. Trzeba jednak śledzić jakie są wydatki i możliwości budżetu gminy. Na drogę w Świerzowie jest zapewnione 56 tys zł z Funduszu Rekultywacji, zgłoszono wniosek o środki unijne ale będzie rozpatrzenie gdy będzie drugi nabór. Za wykonanie drogi ul. Willowej zapłacono ok. 150 tys zł.

Radny A. Grzegorzewicz – czy zostaną zrealizowane zadania drogowe.
Proponujemy tańszą oczyszczalnię ścieków w utrzymaniu i wykonaniu, a wy proponujecie droższą oczyszczalnię kosztem inwestycji drogowych.

Pan J. Przybylski – o wykonaniu zadań drogowych i oczyszczalni przesądzi przetarg.

Radny K. Józefów – kiedy będzie przetarg na ul. Kwiatową i chodnik w Strupinie. Proszę już po raz 5 o wywiezienie śmieci z przystanków. Jak wygląda dalszy los działki, która ma być przejęta od Agencji na mienie gminy.

Pan J. Przybylski – od jakiej Agencji mamy przejąć działkę, jeśli chodzi o zadania drogowe to trzeba analizować co do dochodów gminy i na ta chwilę nie odpowiem na pytanie. Sprawdzę sprawę co do wywozu nieczystości.

Radny R. Musielak – kiedy będzie realizowany chodnik przy ul. Wrocławskiej w Prusicach, jest zrobiony projekt na plac zabaw na działce po przedszkolu, co dalej się dzieje. Kiedy będzie przedstawiony do uchwalenia Program Rewitalizacji Prusic.

Pan J. Przybylski – niedawno Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie realizacji chodnika w Prusicach, jest projekt umowy. Program Rewitalizacji powinien najpierw być zaopiniowany przez komisje.

Radny A. Grzegorzewicz – czy został powołany dyrektor Zespołu Szkół w Prusicach. Czy zostało sprzedane mieszkanie p. Ślusarczyk w Skokowej. Czy z dniem 1 września będzie mógł  ruszyć oddział przedszkolny w budynku Ośrodka Zdrowia w Skokowej. Czy wyszło pismo do p. Pieprzyka żądające zaprzestania hałasu suszarni na ul. Przemysłowej w Skokowej. Hałas jest bardzo uciążliwy, suszarnia pracuje nocą. Czy Burmistrz ma zamiar coś zrobić w tej sprawie. Czy właściciel tej suszarni ma zezwolenia na te urządzenia, które wytwarzają taki hałas.

Pan J. Przybylski – Burmistrz może robić to co należy do jego kompetencji. Jeśli jest to suszarnia to zapewne ma pozwolenie, ale przyjrzymy się sprawie.
Jeśli chodzi o oddział przedszkolny to pierwszy ruch należy do dyrektora szkoły w Skokowej, bo tam musi być 2 oddział zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym szkoły. Sprawdzę co do sprzedaży mieszkania dla p. Ślusarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Prusicach nie został powołany.

Radny A. Grzegorzewicz – cały budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Skokowej jest, w planie zagospodarowania, przeznaczony na cele publiczne. W ogłoszeniu o sprzedaży mieszkania jest na cele mieszkalne ale związane z działalnością tego obiektu. Działania Burmistrza powinny być  zgodne z planem zagospodarowania. Z zerówką w Skokowej jest tak, że był telefon z Urzędu
„ spróbuj zrobić jakichś ruch” . Wycofaliśmy się z domu kultury i były ustalenia, aby zrobić tam oddział przedszkolny Szkoły w Skokowej.

Pan J. Przybylski – ruch należy do dyrektora szkoły a zastraszanie to są pańskie domniemania.

Radny Z. Ziomek – kiedy będzie realizowana inwestycja – remont drogi we Wszemirowie. Czy znowu to zadanie będzie robione zimą, najlepiej takie roboty wykonywać latem.

Pan J. Przybylski – jest to spowodowane procedurą o zamówieniach publicznych. To zadanie na pewno będzie realizowane.

Radny A. Grzegorzewicz – dyrektor SP w Skokowej przeprowadza zebranie z rodzicami, opiniuje sprawę utworzenia oddziałów przedszkolnych, jest szansa aby odciągnąć rodziców dzieci ze Strupiny, a później dyrektor stwierdza – panowie nic z tego nie będzie. Jak należy rozumieć takie działanie.

Radny S. Maciejewski – czy p. Rybak dostanie mieszkanie po p. Ros. Jaki urlop przysługuje p. Cymermanowi.

Pan J. Przybylski – jaki urlop przysługuje odpowiem na piśmie, sprawdzę co do mieszkania dla p. Rybak.

Radny R. Musielak – dzisiaj na sesji widziałem p. Olbrychta – kierownika Ośrodka Zdrowia w Prusicach – czy Burmistrz da wypowiedzenie umowy o pracę, zgodnie z zaleceniem Wojewody.

Pan J. Przybylski – czas pokaże.

Ad. 8. Pan J. Przybylski stwierdził, że nie ma odpowiedzi na interpelacje, bo nie wpłynęła żadna interpelacja na piśmie.

Ad. 9 Wolne wnioski:

Rada Miasta i Gminy Prusice podjęła następujące wnioski.

1. Przewodniczący Rady wystąpi do Centrum pomocy Rodzinie w Trzebnicy z wnioskiem o przesłanie kserokopii dokumentów, które składała p. Harasiuk z Prusic w związku z finansowaniem budowy łazienki przez CPR – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.
2. Wystąpić do ZGKiM  o natychmiastowe przystąpienie do kapitalnego remontu dachu budynku nr 20 w Rynku w Prusicach – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.
3. Przewodniczący Rady wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego o zbadanie zatrudnienia Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w związku ze stwierdzeniem, w protokole kontroli RIO, że przepisy prawa nie przewidują takiego stanowiska jak Pełnomocnik Burmistrza.
– wniosek po przegłosowaniu został przyjęty większością głosów: 7 za, 1 wstrzymujący się.
4. Burmistrz poinformuje Radę Miasta i Gminy Prusice czy zostały podjęte czynności przywracające budżetowi utracone dochody Gminy, w związku z nienależnym umorzeniem podatku w kwocie 2447,60 zł stwierdzonym przez RIO. Ponadto należy przedstawić Komisji Rewizyjnej uzasadnienie tej decyzji – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty większością głosów: 7 za, 1 wstrzymujący się.
5. Przedstawić Komisji Rewizyjnej wyjaśnienie dlaczego firma, której zlecono kontrolę wewnętrzną Urzędu nie zauważyła faktów, na które powinna zwrócić uwagę, dotyczy to pominięcia przetargów nieograniczonych, które były wykazywane w dokumentach Urzędu Miasta  i Gminy– wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.
6. Burmistrz powoła komisję w sprawie zbadania niezgodności w zapisach w deklaracjach podatkowych ze stanem faktycznym – ewidencja nieruchomości, w związku z zarzutem RIO – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty większością głosów: 7 za, 1 wstrzymujący się.
Ponadto radni zgłosili następujące wnioski, które nie były przegłosowane:

- Radny K. Józefów – sprzedać remizę OSP w Strupinie, bo spadają tam deski, jest zagrożenie,
- Radny W. Drząszcz – wykosić trawę na placu zabaw na ul. Rzemieślniczej w Prusicach,
- Radny K. Smolicha – jak najszybciej przekazać środki na zakup samochodu strażackiego, bo byli ludzie, którzy wystarali się o dotację w wysokości 230 tys zł.
Pan J. Przybylski oświadczył, że realizacja budżetu trwa od stycznia do grudnia.

Radny A. Grzegorzewicz – to jest właśnie arogancja władzy i dopóki nie będzie prężnie działających organizacji pozarządowych na rzecz samorządności to będziemy tak traktowani.

Ad. 10. Przewodniczący Rady odczytał następujące informacje:

- pismo do Prokuratury dot. uzasadnienia o ponowne wszczęcie dochodzenia,
- pismo Komendy Woj. Policji dot. rozprowadzania narkotyków na terenie Gminy Prusice,
- oferta szkoleniowa dla radnych,
- pismo Dolnośląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. nieprawnej wentylacji w Rynku w Prusicach,
- pismo Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu dot. wniosków Rady,
- pismo dot. utworzenia parku kulturowego w Pietrowicach
- pismo dyr. SP w Prusicach dot. postępowania p. R. Skowrońskiego,
- pismo p. Pałys dot. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w Krościnie M.
- pismo Wojewody Dolnośląskiego dot. kierownika Ośrodka Zdrowia w Prusicach.
Powyższe dokumenty dołączono do protokołu.

Na powyższym, po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął sesję, która odbywała się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.
Sesja trwała od godz.13,30 do 20,40.


Protokołowała:                                                          Przewodniczący obrad:

M. Zientarska                                                               M. Kiepul

 

Podmiot udostępniającyUrząd Miasta i Gminy w Prusicach
Ilość odwiedzin354
Osoba wprowadzającaAdministrator Techniczny
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Data utworzenia2010-05-25
Data ukazania się2010-05-25
Ostatnia zmiana2011-06-28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
ul. Rynek 1, 55-110 Prusice
stopka
Tel. (071) 312-62-24; 312-62-31
fax (071) 312-62-29


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...