http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
P R O T O K Ó Ł Nr L/05

P R O T O K Ó Ł   Nr L/05

sesji Rady Miasta i Gminy Prusice

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

 

        Otwarcia sesji dokonał Pan Mariusz Kiepul – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice,  stwierdzając quorum radnych, prawomocne do podejmowania uchwał. W sesji uczestniczyli radni, sołtysi wsi według załączonej listy obecności. Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni – radny p. Józef Gruchała, Agnieszka Majewska, Dorota Szydełko.

Pan Przewodniczący odczytał następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2. Informacja Zarządu Gmin „Bychowo”  o funkcjonowaniu Związku Gmin „Bychowo”, w tym:

-         planowane inwestycje w roku 2005,

-         Wieloletni Plan Inwestycyjny Związku Gmin,

-         zasady ustalania ceny wody,

-         udział procentowy Gminy Prusice w rozbiorze wody,

-         stan techniczny i koszty utrzymania wodociągu.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.

6.     Podjęcie uchwał w sprawie:

-         zmiany budżetu gminy na 2005 r.,

-         likwidacji Szkoły Filialnej we Wszemirowie,

-         ustalenia wynagrodzenia pracowników GOPS w Prusicach,

-         ustalenia najniższego wynagrodzenia w gminnych jedn. oświatowych,

-         ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków dla nauczycieli,

-         udzielenia upoważnienia dyrektorowi ZEASZiP w Prusicach

-         lokalnych inicjatyw,

-         wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współdziałaniu w zakresie budowy chodnika przy ul. Wrocławskiej w Prusicach,

-         zbycia nieruchomości gminnej,

-         ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza M. i Gm. Prusice.

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

9.     Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

 

Rada przegłosowała następujące wnioski:

1)     Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad:

-         uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Prusicach i określenia jego obwodu szkolnego – po przegłosowaniu został przyjęty większością głosów: 8 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących się.

 

-         uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.- po przegłosowaniu został przyjęty większością głosów: 5 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujących się.

 

2)     Wniosek radnego A. Grzegorzewicza o przesunięcie pkt. 4 i 5 porządku obrad po pkt. 6 „ podjęcie uchwał” – po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie: 12 za

3)      Wniosek radnego A. Grzegorzewicza o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie inicjatyw lokalnych – po przegłosowaniu został podjęty większością głosów: 9 za, 3 wstrzymujących się.

4)      Wniosek radnego A. Grzegorzewicza o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminów dla nauczycieli. W uzasadnieniu p. Grzegorzewicz wyjaśnił, że w trakcie analizy   przedstawionych regulaminów zauważono wiele wątpliwości. Ponadto w uchwale są nieustawowe zapisy – użyto słowa „może” zamiast „przyznaje się”. Radca Prawny wniosła uwagi do projektu uchwały dot. awansu zawodowego nauczycieli i dlatego chcemy doprecyzować zapisy.

 

Pan Przewodniczący Rady odczytał uwagi Radcy prawnego do projektu uchwały.

 

Pani B. Krzyżak – Dyrektor ZEASZiP wyjaśniła, że projekt uchwały jest podobny jak w innych gminach, gdzie też nie ma dodatkowych podziałów na poszczególne stopnie awansu. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta to nie będzie podstaw do wypłacenia dodatków dla nauczycieli.

 

Pan J. Przybylski – Pełnomocnik Burmistrza – ten regulamin był omawiany na posiedzeniu komisji i jeśli są wątpliwości to należy je wyjaśnić i podjąć uchwałę.

 

Radny A. Grzegorzewicz – wyraził opinię, że użyte w projekcie uchwały słowo „może” ma dużą moc prawną i daje duże możliwości uznaniowości.

 

Pani B. Krzyżak wyjaśniła sposób opracowania projektu uchwały, opiniowania przez związki zawodowe. Poinformowała, że już są szkoły, które nie mogą wypłacać dodatków wskutek braku zatwierdzonych regulaminów.

 

Radny A. Grzegorzewicz oświadczył, że wycofuje swój wniosek.

 

Ad. 2 Informację Zarządu Gmin „Bychowo”  o funkcjonowaniu Związku Gmin „Bychowo”, w tym:

-         planowane inwestycje w roku 2005,

-         informację o tym, że opracowywany jest Wieloletni Plan Inwestycyjny Związku Gmin,

-         zasady ustalania ceny wody,

udział procentowy Gminy Prusice w rozbiorze wody przedstawił p.Łukasz Szymczak – pracownik Związku Gmin Bychowo – pisemne wystąpienie w załączeniu do protokołu.

 

Informację nt. stanu technicznego i kosztów utrzymania wodociągu Związku Gmin „Bychowo”  przedstawił p. Zygmunt Nowak – Kierownik Zakładu Wodociągowego w Prusicach.

 

Radny A. Grzegorzewicz – dlaczego Związek Gmin Bychowo nie realizuje inwestycji w Gminie Prusice. W roku 2005 będzie realizowana sieć wodociągowa w Pietrowicach M. Czy Gmina Prusice ma szanse znaleźć się w planie inwestycyjnym Związku Gmin Bychowo. W Gminie Wińsko buduje się kanalizację, choć gmina ta nie korzysta z wodociągu. Największym beneficjentem jest Gmina Prusice i jestem zdziwiony, że w Gminie Prusice nie przewiduje się inwestycji jak oczyszczalnia czy kanalizacja. Dlaczego nasza Gmina nie jest uwzględniona w planach Związku Gmin.

 

Pan. Ł. Szymczak – Gmina Wińsko wykonała inwestycję za ok. 1.900 tys zł, w tym otrzymała środki z SAPARDu  927 tys a także uzyskano 25 % dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  Ponadto uzyskała korzystną pożyczkę z N. F. Ochr. Śr. Wyjaśnił sposób ponoszenia kosztów przez poszczególne gminy. Podkreślił, że Gmina Prusice najwięcej korzysta ale nie poniosła największych kosztów. Związek jest tylko wykonawcą, prowadzi inwestycję ale środki najpierw musi zapewnić gmina.

 

Radny A. Grzegorzewicz – w Prusicach jest największy rozbiór wody i jest największa potrzeba wybudowania kanalizacji. Dlaczego Gmina Prusice nie jest uwzględniona w planach inwestycji Związku Gmin Bychowo.

 

Pan J. Hurkot – Burmistrz – Prusice są uwzględnione, jest wykonana koncepcja gospodarki sanitarnej, jest część projektów na  oczyszczalnię w Skokowej i w Pietrowicach M. Nie mamy własnego udziału by rozpocząć inwestycję. Z przyjemnością będziemy starali się o dotację dla Prusic, chodzi jednak aby najpierw zaplanować środki w budżecie gminy na ten cel.

 

Radny A. Grzegorzewicz – jest pan Burmistrzem i przewodniczącym Zarządu Związku Gmin i jestem zdziwiony, że Związek Gmin pozyskał środki dla innej gminy a nie podejmuje się działań, by pozyskać środki dla Gminy Prusice.

 

Pan Burmistrz – były prowadzone rozmowy i Związek Gmin ma możliwości pozyskiwania środków. Statut przewiduje możliwość prowadzenia inwestycji drogowych, oświetlenia energooszczędnego. Nie było udziału gminy, by rozpocząć starania o środki pomocowe.

 

Radny A. Grzegorzewicz - w roku ubiegłym była taka sytuacja, że Rada chciała przeznaczyć środki na oczyszczalnie i kanalizację. Burmistrz w projekcie budżetu nie umieścił takiego zadania jak również w latach 2002-2003.

 

Pan Burmistrz – czyj budżet realizowaliśmy. To Rada zdecydowała o budżecie. W roku poprzednim zdejmowano środki z oczyszczalni kontenerowej przy szkole w Prusicach.

 

Radny K. Smolicha – na oczyszczalnię w Pietrowicach wydaliśmy już 900 tys zł i to jest nasz wkład. Gmina Prusice finansowała budowę wszystkich sieci rozdzielczych wodociągu Bychowo. Dotacja z budżetu Państwa była tylko na główny przesył. Jest to temat obszerny. Dzisiaj informację trzeba przyjąć a temat podejmiemy na następnej sesji.

 

Radny Z. Ziomek – temat oczyszczalni jest znany, bo wydaliśmy 930 tys zł. Burmistrz podszedł do sprawy nie po gospodarsku, bo w projekcie budżetu nie umieścił tego zadania.

 

Pan Z. Nowak – kierownik Zakładu Wodociągowego w Prusicach wyjaśnił, że Związek Gmin Bychowo powstał w I kadencji. W 50 % środki były przekazywane na sieci przesyłowe. W Prusicach skupiają się sieci i były budowane ze środków wszystkich gmin.

 

Pan Ł. Szymczak wyjaśnił, że na początku inwestycji inwestorem wodociągu był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

Radny W. Drząszcz – gdy administrował wodociąg p. Hrycak to były spore straty. Czy teraz są też takie straty.

 

Pan Z. Nowak – był okres, ze straty wynosiły 50,40,25 %. W tej chwili straty wynoszą 23 %  i wynikają z tego, że wodociąg jest rozległy, są częste awarie i jest kradzież wody. Straty są porównywalne jak na innych wodociągach i są w granicach normy. Robimy wszystko aby straty zmniejszały się.  Niektóre awarie są trudne do wykrycia. Mamy energochłonne urządzenia.

 

Pan Burmistrz – idea powstania związku gmin to lata siedemdziesiąte, by zaopatrzyć w wodę Wrocław. Związek zweryfikował zapotrzebowanie wody.  Były używane różne materiały jak rury żeliwne, brak odpowiedniego uszczelniania. Teraz używa się innych materiałów.

 

Radny K. Smolicha zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji, który po przegłosowaniu nie został przyjęty: 4 za, 6 przeciw. 1 wstrzymujący się.

 

Radny S. Maciejewski – jest dużo hydrantów, które znajdują się przy posesjach. Są przypadki że wodę z hydrantu wpuszcza się do stawu. Czy firma zabezpiecza takie hydranty. Może przy posesji założyć licznik na hydrancie.

 

Pan Z. Nowak – nie ma skutecznego środka aby zabezpieczyć hydrant przed kradzieżą wody. Często odwiedzamy newralgiczne miejsca, bo mamy takie możliwości techniczne. Jest zasada, że z hydrantów może korzystać tylko straż pożarna.

 

Radny M. Syrnik – czy już dzisiaj można zdecydować, że w wieloletnim planie Związku Gmin, w roku 2006 będzie realizowana kanalizacja w Prusicach.

 

Pan Burmistrz potwierdził, że jest to możliwe pod warunkiem, że środki na to zadanie zostaną zaplanowane w budżecie gminy.

 

Radny M. Kiepul zapytał jakie są przychody zakładu wodociągowego i na co są przeznaczane środki.

 

Pan Z. Nowak wyjaśnił, że nie ma jeszcze bilansu i nie może podać dokładnej kwoty, jednak będzie to kwota ok. 800 tys zł. Są to przychody i podobne są koszty. Z tych środków wydatkujemy na pokrycie energii elektrycznej, utrzymanie pracowników, na utrzymanie biura Związku Gmin wydajemy 130 tys zł.

 

Radny R. Musielak – z jednej strony krytykuje się radnych za to, że ustalają sami zadania ale  w poprzedniej kadencji Burmistrz realizował swój budżet i też nie była realizowana kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. Ze strony Burmistrza nie było żadnych kroków by te inwestycje znalazły się w budżecie. Burmistrz jest poza krytyką, to wszystko są winni radni.

 

Pan Burmistrz – Wójt z Wińska nie ma takiej swobody w podejmowaniu decyzji jak ja. Zauważył, że  radny Musielak nie wniósł nic twórczego do dyskusji.

 

Radny A. Grzegorzewicz – Rada przed złożeniem projektu budżetu określiła w uchwale, że będzie realizować zadania w zakresie gospodarki ściekowej. Był zrobiony projekt przez p. Ziembę i chodziło o uwzględnieniu tych zadań w projekcie budżetu. Mówiliśmy aby wystąpić z wnioskiem o środki pomocowe.

 

Pan Burmistrz – przy wypełnianiu wniosku nie mieliśmy środków w budżecie gminy na to zadanie.

 

Radny A. Grzegorzewicz – Burmistrz w projekcie budżetu nie przewidział żadnej kwoty, nie było takiej pozycji. We wniosku można było uwzględnić środki zaplanowane w WPI.

 

Pan J. Przybylski – pan Musielak oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej uprawiają demagogię. W budżecie gminy nie było środków i jest pomyłką, że robi się projekt na oczyszczalnię a w lutym ma być już kanalizacja. Nie ma w pełni zabezpieczonych środków na budowę szkoły i jeśli nie zejdzie ta inwestycja to dopiero wtedy można ujmować następne zadania, bo gmina nie ma innych możliwości finansowych.

 

Radny A. Grzegorzewicz – czy to jest odpowiedzialne postępowanie, że robi się koncepcję i projekt oczyszczalni za 930 tys zł a później tego zadania nie umieszcza się w projekcie budżetu gminy.

 

Pan Burmistrz – zawsze odpowiedzialność spada na Burmistrza i Skarbnika Gminy. Chodziło nam o koncepcję w technologii podciśnieniowej. Robienie takiej dyskusji pod publikę niczemu nie służy. Niech będzie dialog i dyskusja przy ustalaniu budżetu. Dlaczego remontujemy dachy w Prusicach i jest to sponsorowanie prywatnych osób.

 

Pan Przewodniczący Rady  - zaprosiliśmy na sesję gości, otrzymaliśmy odpowiedź, że Związek Gmin nie uzdrowi sytuacji i sam nie wybuduje oczyszczalni i kanalizacji, bo najpierw Gmina musi mieć własny wkład. Wiemy jaki jest rozbiór wody, jakie są dochody zakładu, jak wyglądają zyski i wiemy, że jest to jednostka non-profit, która pokrywa tylko koszty. Gdybyśmy chcieli wystąpić ze związku to nic nie zyskamy i wpływy nie zbilansują wydatków.  Można generować środki gdyby uruchomić swoją oczyszczalnię.

 

Radny M. Radzik – w chwili objęcia zakładu straty zmniejszyły się. Czy ubytki wody nie są ukryte w płukaniu zbiorników. Dlaczego awaria wodociągu w Prusicach trwała przez 3 dni, ludzie do dzisiaj pompują wodę z piwnicy i czy nie było możliwości szybciej usunąć awarię.

 

Pan Z. Nowak – awaria była usunięta w tym samym dniu w ciągu 4 godzin. Na płukanie zbiorników wykorzystuje się wodę przemysłową.

 

Radny W. Drząszcz – czy jest możliwość obliczenia jakie są straty z powodu awarii a jakie z kradzieży wody.

 

Pan Z. Nowak wyjaśnił, że nie ma możliwości obliczenia takich danych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:

 

Radny S. Maciejewski zwrócił uwagę, że zapis w protokole sesji z dnia 31 stycznia 2005 r. jest nieprecyzyjny  i wniosek, który zgłosił na sesji  powinien brzmieć „ W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Komisję Budownictwa w świetlicy w Górowej, Rada wnosi o powołanie komisji przez Burmistrza w sprawie przebiegu budowy niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz powołanie biegłego.”.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał:

1)     uchwała Nr L/288/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.:

 

Projekt uchwały przedstawił p. J. Przybylski, który poinformował, że jest potrzeba aby dofinansować zakup samochodu dla Policji w Prusicach. Są potrzebne środki na promocję gminy – dyrektor GOKiS może zrobić nagranie o Gminie Prusice. Spodziewamy się gości z Niemiec i nie mamy na organizację takich spotkań.

 

Radny A. Grzegorzewicz – po rozmowie z p. Skarbnik proponuję dzisiaj uchwałę odrzucić i przystąpić do dyskusji w miesiącu marcu, gdy będzie informacja o budżecie gminy.

 

Pan J. Przybylski zauważył, że po I kwartale dochody w budżecie gminy jeszcze nie zmienią się.

 

Pan Burmistrz – w całym powiecie samorządy włączają się do dofinansowania działalności Policji. Policja w Prusicach  znalazła złodziei kratek ze studzienek kanalizacyjnych. Komendant Wojewódzki dołoży się do zakupu samochodu dla Prusic i dla Żmigrodu. Z nadwyżki budżetowej może dać na drogę w Pietrowicach a teraz dofinansować zakup samochodu.

Pan P. Olszewski – Kierownik Posterunku Policji w Prusicach poinformował, że przetargi na zakup samochodów dla Policji odbędą się w miesiącu marcu i ważne aby środki były już zaplanowane.

 

Pan Burmistrz w innych gminach przeznacza się środki na promocję: w Żmigrodzie ok. 100 tys zł, w Obornikach Śl. – 120 tys zł. Do Prusic przyjeżdża ok. 50 mieszkańców z Niemiec. Nie mamy żadnych folderów. Jest okazja nakręcić film na kasetę w języku polskim i niemieckim. Jeśli chcemy nawiązywać jakieś kontakty to musimy mieć jakieś środki.

 

Radny S. Maciejewski – dlaczego Burmistrz proponuje zdejmować środki z drogi w Pietrowicach, gdy tam ludzie chodzą po błocie. Lepiej zabrać środki z drogi w Świerzowie – tam jest 300 tys zł. Takie zdejmowanie środków powinno być konsultowane z mieszkańcami, czy oni tego chcą. Takie uchwały rzuca się w dniu sesji.

 

Pan Burmistrz – z nadwyżki budżetowej można dać na tą drogę.

 

Pan W. Maliński – sołtys z Pietrowic – ta droga jest tragiczna, już nie chcą odbierać mleka od rolników, bo nie można dojechać. Nie dość, że jesteśmy zatruwani przez ścieki płynące rowem z Prusic to jest skierowany ciężki sprzęt do Bacutilu w Prusicach przez Pietrowice. Ten odcinek drogi jest najgorszy.

 

Radny Z. Grudniewski – jeśli Burmistrz gwarantuje, że będzie zrobiona droga z nadwyżki budżetowej to jestem za tą propozycją.

 

Radny A. Grzegorzewicz – nadwyżkę budżetową nie można tak dzielić, bo musimy ująć zapłatę za wykonanie ul. Willowej w Strupinie, są to zaległości z roku ubiegłego. Może zastosujemy przesunięcie z administracji – zakup usług pozostałych 23 tys zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji w Prusicach. Dodać należy zapis w § 1 dział 750 rozdz. 75023, § 4300 – 23 tys zł.

 

Pan J. Przybylski – środki na administrację są wyliczone i są najniższe w porównaniu z innymi gminami i nie należy zdejmować tych środków. Na zapłacenie ul. Willowej trzeba ok. 30 tys zł. Z nadwyżki można przeznaczyć na drogę w Pietrowicach M.

 

Radny A. Grzegorzewicz – jeśli z nadwyżki można przeznaczyć na drogę, to można dołożyć 23 tys na administrację.

 

Radny M. Syrnik zauważył, że jeśli zdejmie się 40 tys zł z zaplanowanej drogi w Świerzowie, to uniemożliwi się ogłoszenie przetargu.

 

Radny M. Kiepul – na sesji budżetowej umówiliśmy się, że robimy tę drogę pod warunkiem, że otrzymamy środki unijne, by zrobić drogę w Krościnie M. i Krościnie Wlk. W innym przypadku droga będzie robiona etapami.

 

Radny R. Musielak – mam wątpliwości czy jest potrzeba dawać z budżetu gminy na samochód dla Policji, bo byłem świadkiem jak wynajęto śmigłowiec aby znaleźć skradziony samochód dla pewnej osoby. Wydajemy na samochód a nie dajemy na szkołę. Jestem za tym, aby dać środki na promocję.

 

Pan P. Olszewski – Kierownik Posterunku Policji w Prusicach – śmigłowiec był prywatnie wynajęty i nie było to finansowane ze środków dla Policji.

 

Radny K. Smolicha zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji, który po przegłosowaniu został podjęty: 7 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujących się.

 

Następnie Rada przyjęła następujący wniosek:

 

W § 1 pkt. dodać zapis – zmniejsza się o 23 tys zł w Dziale 750 – administracja w § 4300, w pkt. 2 uchwały zamiast wpisanej kwoty pozostawić w dziale 754 kwotę 23 tys zł na zakup samochodu – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty : 11 za, 1 wstrzymujący się.

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. – po przegłosowaniu została podjęta : 11 za, 1 wstrzymujący się.

 

Następny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy:

 

Radny A. Grzegorzewicz przedstawił wniosek Komisji Budżetowej aby kwotę 10.037 zł przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne dla Gimnazjum w Prusicach.

 

Pani K. Kaczorowska – dyrektor Gimnazjum w Prusicach wyjaśniła, że ważne jest aby dalej kontynuować konkurs dla uczniów wybitnych i te środki należy przeznaczyć na konkurs, chociaż Gimnazjum też potrzebuje środki na wynagrodzenia.

 

Pani A. Latacz – Dyrektor SP w Kaszycach zwróciła uwagę, że szkole zabraknie 55 tys zł do funkcjonowania do końca sierpnia br.

 

Pan R. Cymerman zauważył, że brakujące środki dla Kaszyc to odrębny koszt, natomiast 10 tys zł na organizację konkursu młodych talentów obejmuje całą gminę i wszystkie szkoły.

 

Radny A. Grzegorzewicz zwrócił uwagę, że Rada uchwaliła dla szkół tyle ile było w projekcie budżetu gminy. Jak wynika z porównania kosztów, to gimnazja otrzymały mniej niż szkoły podstawowe o kwotę 137 tys zł . Brałem pod uwagę sprawozdanie z wykonania budżetu, gdy podział środków jest na głowę ucznia dla każdej ze szkół.

 

Pani B. Krzyżak – Dyrektor ZEASZiP - dla szkoły w Prusicach są potrzebne środki na nauczanie indywidualne.

 

Pan R. Cymerman – po feriach wstrzymuję indywidualną naukę dla ucznia. Młody talent to konkurs i chodzi o zabezpieczenie środków na ten cel. Konkurs będzie przeprowadzony w miesiącu czerwcu.

 

Radny M. Kiepul zapytał czy ważniejsze jest zabezpieczenie środków na konkurs czy na wynagrodzenia dla nauczycieli. Na dzień dzisiejszy mamy możliwość zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

 

Pan A. Marcinkowski – Dyrektor SP w Skokowej – nie wyobrażamy sobie, aby nie zabezpieczyć środki na wynagrodzenia i nie może to być w miarę możliwości, bo jest to bałagan w naszym budżecie. Dyrektorzy potrzebują zapewnienia środków na strategię dobrego działania.

 

Radny M. Kiepul – są to środki dodatkowe dla budżetu, bo w ciągu roku budżetowego mamy wolne środki a na dzień dzisiejszy dysponujemy właśnie tylko taką kwotą i musimy wybrać.

 

Radny A. Grzegorzewicz – w roku 2003 pod koniec roku dowiedzieliśmy się, że w szkole nie były zaplanowane środki na energię i Rada musiała znaleźć środki i czy wtedy nie było bałaganu.

Proponuję dopisać, że zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – oświata – w rozdziale gimnazja, w § 4270 na remont dachu w Gimnazjum w  Strupinie kwotę 25 tys zł i zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia w Gimnazjum w Prusicach. Na remont dachu w Strupinie 40 tys zł to za mało, bo okazuje się, że tam trzeba 300 tys zł.

 

Radny M. Kiepul – proponuję dokonać zmiany w budżecie tak, aby na następnej sesji zabezpieczyć środki dla Gimnazjum w Prusicach i w Kaszycach.

 

Radny W. Drząszcz zwrócił uwagę, że nie wiadomo jeszcze jaka będzie nadwyżka a już mamy ją podzieloną.

 

Radny R. Musielak – jestem skłonny zdjąć środki z remontu dachu w Strupinie i dać na wynagrodzenia dla Gimnazjum.

 

Radny M. Kiepul zbadajmy sprawę ile trzeba środków na remont dachu w Strupinie, bo to musi z czegoś wynikać i przekazujmy na przeprowadzenie konkursu.

 

Radny M. Syrnik – Komisja Budżetowa proponowała, aby dać środki na wynagrodzenia dla Gimnazjum w Prusicach i taki wniosek powinniśmy przyjąć.

 

Pan J. Przybylski – to jest brak racjonalnego podejścia do budżetu. Na posiedzeniu Komisji była p. Janusz i  Dyrektor Gimnazjum w Strupinie. Był przedstawiony kosztorys i to radni zdecydowali żeby dać 40 tys zł.

 

Radny K. Smolicha – 40 tys zł dać na brakujące wynagrodzenia a na konkurs dać na następnej sesji.

 

Radny Z. Ziomek zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji, który po przegłosowaniu został podjęty jednogłośnie.

 

Radny A. Grzegorzewicz – z racjonalnością jest tak, że nie mieliśmy precyzyjnych informacji. 40 tys zł to mało, bo okazuje się, że trzeba wymienić strop, stolarkę, i inne prace. My takich informacji nie mieliśmy. Burmistrz też w projekcie budżetu nie znalazł na remont dachu ani jednej złotówki. Okazuje się, że gmina Prusice jest gminą najbardziej inwestującą w całym powiecie.

 

Pan J. Przybylski – to radni mieszają w realizacji budżetu. Gmina Prusice we wcześniejszym okresie przodowała w inwestycjach. Na administrację przypada najmniej w powiecie i dalej się obcina. Budżet jest wadliwie skonstruowany.

 

Radny A. Grzegorzewicz  zwrócił uwagę, że RIO opiniując budżet nie stwierdziło, że jest wadliwy. Oświadczył, że wycofuje swoje wcześniej zgłoszone wnioski i zaproponował przegłosować projekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza.

 

Radny K. Smolicha zgłosił wniosek aby kwotę 10.037 zł przeznaczyć na wynagrodzenia dla Gimnazjum w Prusicach – po przegłosowaniu wniosek nie został przyjęty: 4 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujących się.

 

Uchwała Nr L/288/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. po przegłosowaniu została przyjęta większością głosów: 8 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących się.

 

2)     Uchwała Nr L/289/05 w sprawie w sprawie zamiaru  utworzenia Zespołu Szkół w Prusicach i określenia jego obwodu szkolnego:

 

Radny A. Grzegorzewicz zwrócił uwagę, że z Rady nie wypłynęła informacja o planowanym utworzeniu Zespołu Szkół w Prusicach.  Jedynym argumentem utworzenia Zespołu szkół jest ekonomiczny. Ministerstwo Edukacji jest niechętne tworzeniu takich zespołów mimo, że przepisy dopuszczają. Proponuję, aby dzisiaj nie głosować tej uchwały. Dyrektor Zespołu będzie zatrudniał nauczycieli i w szkole podstawowej i w gimnazjum. Zastępca dyrektora nie jest kierownikiem i są wątpliwości formalno-prawne. Rozwiązaniem jest  owszem powstanie Zespołu ale gdy jest dyrektor szkoły podstawowej, dyrektor gimnazjum i dyrektor administracyjny. Dyrektor zespołu nie jest wymieniany w wykazie jako zespół szkół i dalej występuje jako struktura organizacyjna.

Tą uchwałę i taką organizację trzeba jeszcze przeanalizować. Do utworzenia zespołu szkół nie obowiązuje ruch kadrowy. Ponadto uchwała została zgłoszona w ostatniej chwili, sytuacja dyrektora w zespole jest niejasna i dlatego uchwałę należy odrzucić.

 

Pan J. Przybylski – jest to uchwała intencyjna i nieprawdą jest, że to organ stanowiący jakim jest Rada ma wystąpić z inicjatywą utworzenia zespołu. Takie uprawnienia ma organ prowadzący. Było spotkanie z Komisją Oświaty i  temat utworzenia Zespołu był przedstawiony. Nie wyobrażam sobie aby w jednym obiekcie były 2 osoby zarządzające i lepiej aby był to zespół szkół.

 

Pan R. Cymerman – zarówno ja, jak i dyrektor gimnazjum wiedzą lepiej jak mają funkcjonować te 2 placówki. Utworzenie zespołu szkół jest dopuszczone w art. 60 ustawy o systemie oświaty, za zgodą Kuratora Oświaty. Taka organizacja funkcjonuje w Ujeźdzcu , w Krośnicach i w Wołowie.  Są opinie i wiele osób podważa rozdzielanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Procedura przekształcania musi być jak przy likwidacji szkół i muszą być opinie rad pedagogicznych, rodziców, Kuratorium. Organem prowadzącym jest Burmistrz, Rada decyduje o utworzeniu zespołu szkół. Jeśli nie dojdzie do utworzenia zespołu, to państwo będziecie odpowiadali za mienie wspólne i horror organizacyjny. Nie wyobrażam sobie organizacji 2 szkół w jednym budynku. Kto lepiej zna problemy funkcjonowania szkół jak obecni dyrektorzy. Obie rady pedagogiczne wyraziły się pozytywnie i nie ma żadnych przeciwskazań, ponadto będzie to kolejna ingerencja w dobrze funkcjonujące organizacje. Wątpliwości p. Grzegorzewicza są zdumiewające. Dyrektor zespołu szkół jest dyrektorem poszczególnych szkół. Dyrektor zatrudnia i wynagradza, nie ma przeciwwskazań do zatrudnienia nauczycieli w 2 szkołach. Do pomocy ma 2 wicedyrektorów. Uczniowie 2 szkół będą korzystali z 1 sali. 1 hollu. Będzie to kalekie jeśli powstaną 2 odrębne szkoły w jednym obiekcie.

 

Radny A. Grzegorzewicz – czy grono pedagogiczne głosowało raz czy  dwa razy w sprawie utworzenia zespołu szkół.

Jest pan w dobrej sytuacji, bo ma pan oparcie w Burmistrzu. Nie powiedziałem, że Kuratorium zabrania tworzenia zespołu, za to Ministerstwo ma wątpliwości  uzasadniając tym, że szkoła podstawowa jest odrębną jednostką od gimnazjum. Dlaczego nie mogę wyrazić swojej opinii i mam prawo mieć wątpliwości. Budzi nasze wątpliwości bo czytamy, że jedynym argumentem jest efekt ekonomiczny. W ustawie o systemie oświaty jest zapisane kiedy organem prowadzącym jest Burmistrz a kiedy Rada. Organem prowadzącym w sprawie utworzenia zespołu szkół jest Rada.

 

Pani K. Kaczorowska – wszystkim nam zależy aby nam się dobrze pracowało oraz aby zapewnić dobre warunki nauki dla uczniów. Kiedy jest 1 budynek to musi być jeden ośrodek decyzyjny. Jest wiele spraw, które podejmują dyrektorzy szkół. W szkole są kontrole sanepidu, są wspólne holle, toalety. Są to pozornie mało ważne problemy ale aby zapewnić normalna pracę nauczycielom i naukę uczniom to trzeba utworzyć zespół szkół. Nie można zaprzepaścić terminów – jest 6 miesięczny termin na utworzenie zespołu. Trzeba zapewnić wszelkie prace organizacyjne. Głosowanie 2 krotne co do celowości utworzenia zespołu szkół odbyło się w Gimnazjum w Prusicach, bo Rada Pedagogiczna wstrzymała się od głosowania, by wcześniej zobaczyć budynek szkoły. Nauczyciele zobaczyli i jednomyślnie wyrazili pozytywną opinię.

 

Radny M. Kiepul – jest to uchwała intencyjna i później musi być uchwała o utworzeniu zespołu szkół. Na pewno radni nie chcą utrudniać pracy szkole, zastanawiają się bo do nich należy decyzja.

 

Radny R. Musielak – czy pani dyrektor Gimnazjum w Prusicach nie obawia się o stanowisko pracy. Konkurs na dyrektora zespołu jest tylko formalnością i wiadomo kto nim będzie. Ze strony nauczycieli nie będzie innej decyzji bo dyrektor foruje swoją opinię.

 

Pan R. Cymerman – Pan Musielak przekroczył dobre maniery, zarzucając nauczycielom, że nie potrafią podjąć decyzji. Kuratorium przeprowadziło opinię co do pracy dyrektora i nauczycieli. Argumentem w dyskusji radnych jest czy p. Kaczorowska będzie miała pracę  a nie interesują się jak będzie funkcjonowała szkoła. Nie boję się formułować swojej opinii. Nikt lepiej jak obecnie zarządzający znają problemy organizacyjne szkół. Wiele godzin poświęciliśmy na opracowanie projektu statutu zespołu szkół, byliśmy w Krośniacach. W poczuciu obowiązku nakazuje mi wypełnić przygotowania do jak najlepszego funkcjonowania tej placówki i to kryterium nami kieruje.

 

Radny R. Musielak – jako członek Komisji Oświaty nie otrzymałem zaproszenia na podsumowanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora w SP w Prusicach. W szkole nikt z nauczycieli nie odważy się mieć inne zdanie niż dyrektor. Nie powiedziałem, że dyrektor wykorzystuje swoje stanowisko żeby wpływać na opinię nauczycieli.

 

Radny M. Kiepul – p. Musielak ma prawo wypowiadać się we własnym imieniu.

 

Radny W. Drząszcz – na sesji 31 stycznia była mowa o zespole szkół i dlaczego uchwałę o utworzeniu dostajemy dopiero dzisiaj na sesji. Dlaczego tej uchwały nie dostaliśmy na posiedzenie komisji, by przedyskutować.

Zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji.

 

Pan J. Przybylski – na temat utworzenia zespołu szkół była mowa wcześniej na komisjach. Pan Musielak jest troskliwy o dobro nauczycieli. Nie będzie wypowiedzeń o pracę dla nauczycieli, bo powstałyby dodatkowe koszty, trzeba byłoby wypłacać odprawy.

 

Wniosek o zakończenie dyskusji i zamknięcie listy mówców, po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

 

Radny M. Syrnik – mnie nie interesuje kto będzie dyrektorem ale interesuje mnie aspekt ekonomiczny. Czy budżet wyda mniej na 2 szkoły czy na zespół szkół. Jakie są skutki finansowe tych 2 organizacji.

 

Pan R. Cymerman – zespół wydaje się, że będzie tańszy, bo będzie 1 sekretariat, będzie 1 przetarg na zakup opału. Gdy będą 2 jednostki będzie ściganie się pomiędzy kierownictwami. Na razie nie wiemy ile będzie kosztowało utrzymanie obiektu wydaje się, że zespół będzie kosztował mniej.

 

Radny A. Grzegorzewicz – dyskusja trwa tak długo, bo uchwałę dostaliśmy dzisiaj. Musimy na gwałt dyskutować. Burmistrz rzucił uchwałę i mamy głosować jak maszynka. Mam wątpliwości takie jak ma Ministerstwo. Nie powiedziałem, że jestem przeciwko ale może lepiej byłoby gdyby było 2 dyrektorów i 1 dyrektor administracyjny. Mam wątpliwości natury prawnej i nie powinno mi się narzucać pewnych decyzji, a przede wszystkim nie powinno się dziwić. Uważam, że podjęcie tej uchwały należy potraktować jako początek dyskusji na sprawą.

 

Uchwała Nr L/289/05 w sprawie w sprawie zamiaru  utworzenia Zespołu Szkół w Prusicach i określenia jego obwodu szkolnego po przegłosowaniu została podjęta większością głosów: 7 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących się.

 

3)     Uchwała Nr L/290/05 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej we Wszemirowie, po przegłosowaniu została podjęta większością: 8 za, 4 przeciw.

 

4)     uchwała Nr L/291/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników GOPS w Prusicach:

 

Pani A. Szewczyk – Kierownik GOPS w Prusicach wyjaśniła, że podwyższenie wynagrodzeń wynika z dostosowania wynagrodzeń pracowników do najniższego wynagrodzenia, które wynosi 849 zł. Podwyżka była wkalkulowana w projekcie budżetu.

 

Uchwała Nr L/291/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników GOPS w Prusicach po przegłosowaniu została podjęta jednogłośnie.

 

5)     Uchwała Nr L/292/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w gminnych jedn. oświatowych:

 

Pani B. Krzyżak – Dyre. ZEASZiP oświadczyła, że podwyżka nie będzie miała dodatkowych skutków finansowych. Podwyżka była uwzględniona w budżecie na 2005 r.

 

Uchwała Nr L/292/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w gminnych jedn. oświatowych po przegłosowaniu została podjęta jednogłośnie.

 

6)     Uchwała Nr  L/293/05 ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków dla nauczycieli:

 

Radni: p. A. Grzegorzewicz, M. Kiepul mieli uwagi do zapisu w § ust. 2 oraz w § 4 do użytego słowa „ może”, uważając, że powinno być zapisane słowo

„ nauczycielom przysługuje dodatek ”.

 

Radny W. Drząszcz miał wątpliwość do zapisu o zakłócaniu pracy i braku terminu określającego absencję nauczyciela.

 

Pan R. Cymerman wyjaśnił, że dodatek motywacyjny jest to istotne narzędzie dla dyrektora do motywowania pracy nauczycieli. Żaden regulamin nie uwzględni sytuacji w szkole. To dyrektor motywuje pracę nauczycieli i wystarczy, że nauczyciel wypełni 1 warunek i może otrzymać dodatek. Znaczne zakłócanie w pracy to znaczy ewidentne, a dodatek to nie kara ale docenienie za dobrą pracę.

 

Radny R. Musielak – dlaczego dla nauczycieli różnicuje się warunki a dla dyrektorów nie.

 

Radny A. Grzegorzewicz zaproponował wprowadzić zapis kryterium przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół jak dla nauczycieli z § 2. Ponadto wykreślić zapis dot. absencji nauczycieli.

 

Rada, po przegłosowaniu,  podjęła większością głosów: 10 za, 2 wstrzymujących się, następujący wniosek:

1)     w § 2 pkt. 2 dodać zapis po wyrazie nauczycieli „ stażystów, kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych”,

2)     w § 4 ust. 1 wyrazy  może być przyznany „ zamienić na wyraz „przysługuje”,

3)     w § 4 ust. 3 po wyrazach dla dyrektorów szkół decydują, dodać zapis kryterium z § 4 ust. 2.

 

Uchwała Nr  L/293/05 ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków dla nauczycieli po przegłosowaniu została podjęta większością głosów: 8 za, 4 wstrzymujących się.

 

7)     Uchwała Nr L/294/05 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi ZEASZiP w Prusicach po przegłosowaniu została podjęta większością głosów: 7 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujących się:

 

Radny K. Smolicha zwrócił uwagę, że w uchwale trzeba uściślić zapis, że upoważnienie dotyczy wydawania decyzji w sprawie stypendium a nie pomocy socjalnej, bo pomoc może być różna od przyznania 10 zł jak również przydzielenie mieszkania.

 

Pani B. Krzyżak wyjaśniła, że dotacja na stypendia jest z budżetu Państwa, są określone kryteria do spełnienia. Regulamin przydzielania stypendium zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia, ja będę tylko wydawać decyzje o stypendium, po spełnieniu określonych warunków.

 

8)     Uchwała Nr L/295/05 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współdziałaniu w zakresie budowy chodnika przy ul. Wrocławskiej w Prusicach po przegłosowaniu została podjęta jednogłośnie.

Radny M. Kiepul zgłosił wniosek o dodanie w pkt. 2 zapisu, że porozumienie dotyczy środków na I etap zadania zaplanowanego na 2005 r. oraz kwoty: 100 tys zł – jako zadanie finansowane przez powiat w Trzebnicy i 100 tys zł jako zadanie finansowane przez Gminę Prusice – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

 

9)     Uchwała Nr L/296/05 w sprawie zbycia nieruchomości gminnej po przegłosowaniu została podjęta większością głosów: 7 za,  przeciw, 3  wstrzymujących się.

Radny K. Smolicha zaproponował aby projekty uchwał w sprawie przeznaczania nieruchomości gminnych były opiniowane przez rady sołeckie. Będzie więcej chętnych i można uzyskać większą kwotę za sprzedaż danej działki. Zgłosił wniosek aby uchwałę odrzucić i przesłać do zaopiniowania przez radę sołecką.

 

Radny Z. Ziomek poparł wniosek p. Smolichy i zaproponował podzielenie tej działki na mniejsze i wtedy przeznaczyć ją do sprzedaży.

 

Radny A. Grzegorzewicz – można uchwałę podjąć dzisiaj, do sesji w marcu nie będzie jeszcze sprzedana, a przedtem podzielić.

 

Radny S. Maciejewski – działki należy podzielić na mniejsze 25 arowe i wtedy sprzedać, takie działki szybciej można sprzedać i drożej.

 

10)Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza:

 

Radny K. Smolicha – gdzie jest Burmistrz, był na początku sesji i teraz go nie ma.

 

Pan M. Kiepul poinformował, że p. Burmistrz zwolnił się.

 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza po przegłosowaniu nie została podjęta: 3 głosy za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się.

 

Ad. 5. Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym / sprawozdanie dołączono do protokołu/.

Ponadto poinformował, że razem z Przewodniczącym Komisji Budżetowej odbył spotkanie z Rektorem Akademii Rolniczej, zaproponowano możliwość wykorzystania budynku poszkolnego we Wszemirowie. Wyjaśniono nam, że odchodzi się od takich zamiejscowych obiektów uczelni z uwagi na to, że takie ośrodki są kosztowne. Mówiliśmy o pozyskiwaniu środków z zewnątrz, ustaliliśmy, że Akademia Rolnicza przygotuje projekt uchwały i prześle do nas.

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków przedstawił p. J. Przybylski – Pełnomocnik Burmistrza / do protokołu dołączono sprawozdania/.

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

1) Radny R. Musielak – kto powołał na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Zdrowia w Prusicach p. Lucjana Abratańskiego. Czy Burmistrz ma prawo zatrudniać zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy – dotyczy Zastępcy Kierownika Ośrodka Zdrowia w Prusicach.

2) Radny W. Drząszcz – na jakim etapie jest realizowane zadanie – zamontowanie drugiej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców w Prusicach.

Pan J. Przybylski oświadczył, że na zadane pytania odpowie na piśmie.

 

Ad. 8. Pan J. Przybylski oświadczył, że nie wpłynęły żadne interpelacje, a na zadane pytania radnych zostały udzielone odpowiedzi.

 

Ad. 9.  Wolne wnioski i informacje.

1.     Radni, Burmistrz, Pełnomocnik Burmistrza oraz kierownicy jednostek gminnych wystąpią z wnioskiem do IPN o autolustrację, w terminie do 1 czerwca 2005 r. – apel radnego S. Maciejewskiego po przegłosowaniu został podjęty większością głosów: 6 za 4 wstrzymujących się.

2.     Działkę nr 69/1 w Skokowej podzielić na mniejsze działki budowlane i wtedy sprzedać - wniosek radnego S. Maciejewskiego po przegłosowaniu został podjęty większością głosów: 7 za, 3 wstrzymujących się.

3.     Upoważnia się Przewodniczącego Rady do wystąpienia z pismem do Wojewody Dolnośląskiego informującym, że p. Andrzej Grychowski został zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika Ośrodka Zdrowia w Prusicach, niezgodnie ze Statutem Ośrodka Zdrowia w Prusicach. Ponadto powiadomić, że Burmistrz Miasta i Gminy Prusice przekroczył swoje uprawnienia zatrudniając p. Lucjana Abratańskiego na stanowisku zastępcy kierownika, dotychczasowego kierownika, Ośrodka Zdrowia w Prusicach w okresie od 1 lutego do 28 kwietnia 2003 r. . Wniosek radnego R. Musielaka przyjęty większością głosów 6 głosów za, 4 wstrzymujących się.

4.     Dokonać inwentaryzacji zbiorników p. pożarowych na terenie Gminy Prusice. Określić ich stan, ich przydatność oraz ustalić kto jest ich właścicielem – wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

5.     W uchwale budżetowej w dziale 926  Kultura fizyczna i sport dodać zapis „ oraz remonty innych obiektów LKS w Skokowej” – wniosek do Burmistrza o przygotowanie projektu uchwały - wniosek po przegłosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

 

Radny W. Drząszcz poinformował, że odbyło spotkanie w sprawie herbu dla Prusic. Plastyk, który opracowuje wzór herbu zgodził się na wynagrodzenie w kwocie ustalonej w budżecie gminy na ten cel.

 

Pan M. Kiepul – Przew. Rady poinformował o terminie składania przez radnych oświadczeń majątkowych, poprawnym wypełnianiu tych oświadczeń.

 

Na powyższym, po wyczerpaniu porządku obrad, Pan M. Kiepul – Przew. Rady zamknął L sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbywała się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prusice i trwała od godz. 13,30 do godz. 21,00.

 

Protokołowała: 

 M. Zientarska 

                                                                            Przewodniczący obrad:

 

M. Kiepul

 

 

Podmiot udostępniającyUrząd Miasta i Gminy w Prusicach
Ilość odwiedzin1133
Osoba wprowadzającaAdministrator Techniczny
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Data utworzenia2010-05-25
Data ukazania się2010-05-25
Ostatnia zmiana2010-05-25
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
ul. Rynek 1, 55-110 Prusice
stopka
Tel. (071) 312-62-24; 312-62-31
fax (071) 312-62-29


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...